ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák az Overgate Nyílászáró Automatizálási Nagykereskedelmi Kft által történő értékesítések során alkalmazott eladási és szállítási feltételek összességét. Tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF az Overgate Kft. weboldalán közzétételre került és az valamennyi Vevő számára a szerződéskötést / vásárlást megelőzően hozzáférhető és megismerhető, a megrendelések leadásával a Vevő magára nézve kötelezően elismeri az ÁSZF-ben foglaltakat.

Az Overgate Kft., mint nagykereskedő, nyílászáró automatizálási, világítástechnikai és biztonságtechnikai termékeket értékesít kizárólag szakmabeli viszonteladók és telepítők (továbbiakban: Vevő) részére. Jelen kereskedelmi feltételek mindazon ajánlatokra, megrendelésekre, illetve ügyletekre vonatkoznak, melyek során az Overgate Kft. a Vevő részére áru vagy eszközértékesítést végez, szolgáltatást nyújt és a felek között létrejött egyéb szerződésben ettől eltérő feltételekben nem állapodtak meg.

Az Overgate Nyílászáró Automatizálási Nagykereskedelmi Kft. (továbbiakban: Nagykereskedő) adatai: Székhely és telephely: H-1044 Budapest, Óradna u. 4. Cégjegyzék szám: 01-09-295125, adószám: 13276986-2-41, bankszámlaszám: Erste Bank Zrt. 11600006-00000000-11883971. Telefonszám: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502. E-mail: info@overgate.hu

1. A szerződés tárgya

Nagykereskedő az overgate.hu webcímen nagykereskedelmi (B2B) webáruházat (továbbiakban: Webáruház) üzemeltet, amelynek szolgáltatásai és termékei kizárólag magyarországi székhelyű, szakmabeli viszonteladók és telepítők számára elérhetőek (továbbiakban: Vevő). Jelen Általános Szolgáltatási és Vásárlási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Webáruház működésére és használatára vonatkoznak.

A Webáruház használatával a Vevő és a Nagykereskedő között az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (4) bekezdése alapján online szerződés jön létre. Vevő lehet bejegyzett gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég, akinek tevékenységi körei között szerepel szakirányú műszaki tevékenység. Vevő ellen nem kezdődött bíróság vagy más hatóság előtt olyan eljárás, mely korlátozná gazdasági tevékenységét. Vevő a Kereskedőtől megvásárolt termékeket továbbértékesítési / végfelhasználók részére beépítési, telepítési céllal szerzi be.

A webáruházban megjelenített termékek leírásában és tulajdonságaiban, a fotóival és az elérhetőségével kapcsolatosan a téves adatközlésből eredő esetleges hibákért vagy ebből eredő kárért nem vállalunk felelősséget. A termékről közzétett leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmazzák az adott termék valamennyi tulajdonságát. A feltüntetett képek helyenként csak illusztrációk. Nagykereskedő nem felelős a Webáruház szolgáltatásainak megváltoztatásából, megszűntetéséből vagy elérhetetlenségéből eredő közvetlen, közvetett kárért, például elmaradt haszonért, üzleti hírnév sérelméért vagy adatvesztésért. Amennyiben  Nagykereskedő minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel egy esetleges rendszerhiba miatt megjelenő "0" forintos árra, akkor Nagykereskedő nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlja a helyes áron történő szállítást, melynek ismeretében Vevő elállhat a vásárlási szándékától.

Nagykereskedő a Webáruház szolgáltatásait a vevő előzetes értesítésének mellőzésével saját döntése alapján módosíthatja vagy megszűntetheti. Nagykereskedő nem  felelős és kizár bárminemű kártérítési és kötbér igényt, amelynek az alapja a termék bárminemű hibás működése, valamint a hibás működésből eredően más vagyontárgyakban eredő kár vagy eredő elmaradt haszon. A felelősség kizárása a Vevőt megillető szavatossági jogokat nem érinti.

Nagykereskedő fenntartja jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosítást követően a Webáruház használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

A szerződés keretében a Nagykereskedő és a Vevő közötti kapcsolattartás és a tájékoztatás elsődleges módja az elektronikus levelezés, az ezen a módon kapott értesítéseket a Vevő saját tartós adathordozóján, visszakereshető módon tárolja.

A Webáruház működésére a magyar jog az irányadó, a Vevővel történő kommunikáció során használt nyelv a magyar.

2. Regisztráció

A Webáruházban rendelés leadása kizárólag regisztrációt követően lehetséges. A regisztrációval a Vevő kijelenti, hogy betöltötte a 18. életévét és cselekvőképes személy, valamint vagy a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós adatokkal regisztrál. A nem valós adatokkal történő regisztrációt a Kereskedő előzetes értesítés nélkül törli, az ilyen megrendeléseket nem köteles teljesíteni. Vevő az általa megadott adatok pontosságáért felelősséggel tartozik, azok valódiságát szavatolja. Nagykereskedő a regisztráció jóváhagyása előtt jogosult a Vevő tevékenységi körének ellenőrzésére a cégkivonatának megtekintésével. Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációkor megadott adatait Nagykereskedő a viszonteladói adatbázisában, valamint a számlázó programjában rögzítse.  

3. Ajánlat, árak, megrendelés

Nagykereskedő a webáruházban, illetve az árlistákban közzétett árakat érvényes ajánlatnak tekinti. Az árlisták az új árlista megjelenéséig vannak érvényben. Vevőink a forgalomtól függően, egyedi megállapodás alapján a listaárból kedvezményeket kaphatnak. A webáruházba történt bejelentkezés után a megállapodott kedvezményes / egyedi vételár mindig a kiválasztott termék mellett van feltüntetve és alap esetben készpénzes fizetésre vonatkozik. Nagykereskedő megrendelést írásban, vagy a Webáruházon keresztül fogad el.

A termék(ek) megrendelési időpontjának azt az időpontot tekintjük, amikor a megrendelés a Webáruházban rögzítésre kerül. A rögzített megrendelésről Vevő e-mail-ben automatikus visszaigazolást kap a regisztrált e-mail címre. Az automatikus visszaigazolás nem jelenti a Vevő ajánlatának elfogadását. A benne szereplő vételár kizárólag az adott megrendelésre vonatkozik. Fenntartjuk a jogot az automatikusan visszaigazolt megrendelés visszautasítására részben vagy teljes egészében.

A megrendelhető termékek mennyiségét a Nagykereskedő nem korlátozza, a rendelkezésre álló szabad készlet erejéig fogadja.

A rendelés a teljesítés megkezdéséig a Nagykereskedő ügyfélszolgálatán keresztül írásban módosítható vagy lemondható. Megrendelt és át nem vett termékek esetében a megrendelést nagykereskedő 5 munkanap elteltével törölheti.

Nagy értékű és Vevőnek egyedileg beszerzendő termékek esetén Nagykereskedő 20-100% foglalót kérhet. Ezek a megrendelések nem lemondhatóak.

A Nagykereskedő által visszaigazolt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, a beszállítók teljesítésének függvényei. Amennyiben Nagykereskedő nem tudja Vevő megrendelését teljesíteni, úgy erről köteles őt rövid határidőn belül értesíteni.

4. Teljesítés

Nagykereskedő részéről a teljesítés a számla kiállításával, az áru kiadásával egy időben történik. Ez a szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, csak a Webáruház adatbázisában, mint megrendelés kerül iktatásra és későbbiekben papír alapon nem elérhető. Nagykereskedő minden esetben számítógéppel előállított, Vevő részére kiállított számlát készít.

A Vevő részéről a teljesítés a számla kiegyenlítésével történik meg, melynek módja lehet készpénzes, bankkártyás, előre utalásos, utánvétes, illetve egyedi megállapodás alapján átutalásos. Az átutalásos vásárlásnak további speciális feltételei vannak, melyet a felek külön szerződésben rögzítenek, melyeket jelen Általános Szolgáltatási Feltételek nem tartalmaznak részletesen.

Fizetési határidő lejárta utáni tartozás esetén Nagykereskedőnek jogában áll a Vevő időközbeni ajánlatkéréseit és megrendeléseit visszautasítani. Késedelmes fizetés esetén Nagykereskedő késedelmi kamatot számíthat fel Vevő felé, melynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat kétszerese.

A fizetések csak azt követően válnak teljesítetté, amikor a teljes, esetleg késedelmi kamatokkal és a késedelmes teljesítésre tekintettel felmerülő költségekkel is megnövelt összeg a Nagykereskedő bankszámláján rendelkezésre áll.

Vevő által átvett, de még teljes mértékben ki nem fizetett termék tulajdonjoga a PTK rendelkezése szerint Nagykereskedőt illeti. Vevő a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején a még teljes egészében ki nem fizetett árut csak abban az esetben idegenítheti el, ha lehetővé teszi Nagykereskedő számára, hogy a még ki nem fizetett áru ellenértéke fejében, a Vevő tulajdonában lévő áruk, termékek tulajdonjogát egyoldalú nyilatkozattal megszerezze, és az így szerzett ingóságokat birtokba vegye. Az így tulajdonba kerülő áruk ellenértékét a Vevő könyveiben nyilvántartott beszerzési ár határozza meg.

Vevő köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék tárolásáról oly módon gondoskodni, hogy azt minőségkárosodás ne érje. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért, megsemmisüléséért vagy az állagában bekövetkező bármely kárért Vevő kártérítési felelősséggel tartozik. Kereskedelmi célú vásárlás esetén a tulajdonjog fenntartása alatt Vevő a terméket nem terhelheti meg, másnak fedezetül nem ajánlhatja fel. Amennyiben Vevő nem teljesíti Nagykereskedővel szembeni kötelezettségét, úgy Nagykereskedőnek jogában áll Vevőnek átadott termékeket, eredeti állapotában visszakövetelni. A visszaszármaztatott árura Nagykereskedő jogosult Vevőnek történt átadásától a visszaadásig bérleti díjat, valamint értékvesztést felszámítani.

A szállítási késedelem vagy a megrendelés teljesítésének teljes meghiúsulása esetén a Vevő késedelmi kártérítést vagy kötbért nem követelhet. Mindennemű vis major (Pl. közlekedési és szállítási zavarok, tűz és vízkárok, áradások, természeti katasztrófák, stb..) esetén Nagykereskedő mentesül a teljesítési kötelezettség alól.

5. Házhozszállítás

Cégünk szerződött alvállalkozók (szállítmányozók, futárcégek) segítségével vállalja termékeink házhozszállítását. A 14 óráig leadott megrendeléseket aznap feladjuk és várhatóan másnapra megérkezik.

A kiszállítás nettó 40.000Ft érték felett ingyenes. Ezen érték alatt a kiszállítás díja a „Házhozszállítás” menüpontban található.

A webáruházban, a termékek adatlapján külön meg vannak jelölve a méretük miatt futárszolgálattal nem szállítható termékek (Pl. sorompók, garázskapuk, 3 méternél hosszabb termékek).

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a kiszállítás díját a Vevőre terheljük.

6. Szavatosság, jótállás

Az ÁSZF-ben meghatározott jótállás és a szavatosság a Vevő törvényből eredő jogait nem érinti. Nagykereskedő által forgalmazott termékekre a Polgári Törvénykönyv szavatossági, valamint a 151/2003.(IX.22.) Kormány rendelet jótállási szabályai, ezen túlmenően pedig a Nagykereskedő által vállalt jótállási idők és feltételek vonatkoznak.

Ha a termék hibás és van jótállás a termékre, akkor a Vevő azzal szemben érvényesítheti a jótállási igényét, aki a jótállást a szerződésben vállalta.

Nagykereskedő a megvásárolt termékekről Vevőnek külön jótállási jegyet nem állít ki. A jótállási jegy hiánya nem befolyásolja a termékre vonatkozó kötelező jótállási és szavatossági jogokat. A Webáruházban, ha a terméknél megtalálható a jótállási idő (garancia), akkor az együttesen tartalmazza a külön törvény által meghatározott kötelező jótállási időt és a Nagykereskedő által vállalt önkéntes jótállási időt is. Ahol nem szerepel jótállási idő, azokra a termékekre a törvény által meghatározott jótállás érvényes. A hónapokban vagy években megadott jótállási határidő a termék átvételének napján kezdődik és a megadott időtartam elteltekor jár le.

Nagykereskedőnél érvényesítendő igény esetén a meghibásodott terméket, a számlával és a részletes hibaleírással együtt a Nagykereskedő telephelyére kell visszaszállítani. Nagykereskedő minden esetben fenntartja a jogot, hogy egyedi döntése szerint vagy kijavítja a terméket, vagy az eredetivel összemérhető csereterméket ad, vagy pedig visszatéríti a termék vásárláskori vételára és az aktuális értéke közül az alacsonyabb összeget. Csere esetén Nagykereskedő nem köteles a hibás terméket visszaadni.

Vevő a saját fogyasztójával /  vevőjével kapcsolatos kötelezettségeit saját kockázatára vállalja. Ha a termék hibás, akkor a Fogyasztó (végfelhasználó) a Vevőtől (viszonteladótól, vagy telepítőtől), vagy a különálló, nyomtatott jótállási jegyen feltüntetett szakszerviztől kérhet kijavítást vagy kicserélést. Vevőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A rögzített bekötésű, telepítésre kötelezett, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - Vevőnek az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Vevő gondoskodik.

Nem érvényesíthető a szavatossági vagy jótállási igény, ha a hiba helytelen telepítésnek, rendeltetésellenes használatnak, a használati útmutatóban foglaltak be nem tartásának, szakszerűtlen kezelésnek, nem jóváhagyott átalakításnak, idegen beavatkozásnak, szakszerűtlen javításnak, helytelen tárolásnak,elmaradt karbantartásnak, túlterhelésnek, elemi kárnak vagy vis majornak tulajdonítható okokból keletkezett.

Nem érvényesíthető a szavatossági vagy jótállási igény a termék azonosítását szolgáló jelölések, sorozatszám, címkék és feliratok megrongálódása, utólagos javítása, olvashatatlansága vagy hiánya esetén, valamint az alkatrészek a rendes, szokásos, mindennapi használatukból eredendő természetes elhasználódás következtében történő kijavításra vagy cserére, ideértve mindazon köznapi értelemben vett hibát is, amelyek a szokásos használtság következménye.

7. Termék visszavétele

Termékek visszavétele kizárólag egyedi elbírálásunk alapján történhet. Visszavétel iránti kérelem csak hibátlan, eredeti csomagolású termék esetén jelezhető. Amennyiben ennek a feltételnek a termék megfelel, a terméket cégünk visszavásárolhatja, azonban minden igényt egyedi esetként kezelünk. Általános értelemben vett automatikus visszáru jogot nem biztosítunk.

8. Szerződés aláírására jogosult személyek, egyéb ügyintézők

Nagykereskedő részéről szerződések aláírására Mátrai László ügyvezető jogosult. Rendelések felvételére bármely ügyfélszolgálaton dolgozó személy jogosult.

Felek megállapodnak abban, hogy egymás között az elektronikus levelezést írásos levélváltással egyenértékűnek fogadják.

Budapest, 2019. május 5. 

Mátrai László   ügyvezető